İhale danışmanlığı; özel şirketler, belediyeler ve kamu kurumları tarafından yapılacak olan mal ya da hizmet alımının, birden fazla istekli arasında en uygun şartları kabul edene verilmesi için yapılacak ihalelerde, başlangıç aşaması olan ihale ilanının yayınlanması ile son aşama olan sözleşmenin imzalanması arasındaki süreçte yürütülen işlemler konusunda, hem ihaleyi açan tarafa hem de ihaleyi kazanmak için istekli olan tarafa verilen asistanlık hizmetidir. 

İhale Danışmanlık Tercüme Hizmeti

Bu süreçte ihaleyi açan ya da ihaleye katılan taraf olarak; ihale ilanının hazırlanması, ihale dosyasının hazırlanması / teslim alınması, şartnamelerin hazırlanması / incelenmesi, ihale isteklisi taraf olarak ön yeterlilik belgelerinin hazırlanması, teklif oluşturulması ve ilgili tarafa sunulması, ihale sahibi kurum / kuruluş tarafından tekliflerin değerlendirilmesi, gerekli görüldüğünde aşırı düşük teklif açıklamalarının oluşturulup sunulması, mal ve hizmet alımını yüklenecek isteklinin belirlenmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi çok farklı ve teknik işlemler gerçekleştirilmektedir.

Gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında hazırlanmak / istekli olarak katılmak istenilen ihalelere yönelik farklı dillerde yapılan danışmanlık hizmetine ise Yabancı Dilde İhale Danışmanlığı Hizmeti denir.

Yabancı taleplere açık olan ihale dosyası hazırlamak, Türkiye’de açılan bir ihaleye yabancı ortaklarınızla birlikte ya da yurtdışında açılan bir ihaleye istekli olarak katılmak istiyorsanız; ihtiyaç duyacağınız tüm evrakların farklı dillere çevrilmesi konusunda Ankara Noter Yeminli Beta Çeviri Bürosu’nun yabancı dilde ihale danışmanlık hizmetinden faydalanabilir, ihale sürecini sorunsuz bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz. 

Yabancı dilde ihale süreci; hem kanuni mevzuat hem de ihaleye konu teknik alanın terminolojisine hâkim olmayı gerektirmektedir. Aksi takdirde çeviride yapılacak anlam ve terim hataları; hukuki anlamda taraf olunan davaların kaybedilmesine, mahkûmiyet ile neticelenmesine, bir ticari firmada çalışan yüzlerce insanın hak kaybına uğramasına, yüksek meblağda mali kayıplarla karşı karşıya kalınmasına yol açabileceği gibi teknik anlamda öncelikle ihalenin kaybedilmesine, ilgili firmanın prestij ve maddi kayıplara uğramasına sebep olacaktır. Kısacası yabancı dilde ihale danışmanlığı; hem hukuki tercüme hem de teknik tercümenin aynı anda yapılmasını, gerektiğinde de buna ek olarak farklı tercüme çalışmalarının yapılmasını gerektirmektedir.

Kamu kurumları ve özel sektör şirketleri için; kanun, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın anlaşılması ve uygulanması, mali, idari ve adli denetim şartlarının takibi konularında uzman, kamuda denetçilik ve ihale uzmanlığı yapmış tercümanlarıyla, yabancı dilde ihale danışmanlığı yapan Beta Çeviri, verdiği hizmetin öneminin bilincinde olarak; ihale sürecinin tüm aşamalarında müşterisinin yanında ve desteğindedir.

Ankara Noter Yeminli Tercüme Bürosu Beta Çeviri tarafından; gerek kamu kurumları gerekse özel sektör şirketleri için verilen yabancı dilde ihale danışmanlığı kapsamında, ilk aşama olan ihale ilanının yayınlanması ile son aşama olan sözleşmenin imzalanması arasındaki süreçte, hazırlanan tüm belge ve dokümanların yabancı dile doğru ve terminolojiye uygun bir şekilde çevrilmesi sağlanmaktadır. Belgelerin tercüme edilmesi, redaksiyon işlemi ile kontrolün yapılması, noter onaylı tercüman tarafından onaylanması, noter tasdikinin alınması, apostil belgelerinin temini, Dışişleri Bakanlığı veya konsolosluk onayının takibi ile değişiklik ve pürüzler nedeniyle yapılan revizyon işlemleri, tüm belgeler için ayrı ayrı uygulanmaktadır.

Ayrıca daha önce defalarca yabancı dilde ihale danışmanlığı yapmış olan uzman personelimiz; planlama, belge temini, prosedür ve mevzuat konularında eksiklik tespit ettiğinde, müşterilerimizi yönlendirmekte, ihale evraklarının zamanında, doğru ve mevzuata uygun olarak hazırlanmasını sağlamakta ve sorumluluğu onlarla birlikte üstlenmektedir. Bununla birlikte yabancı ortaklarla dil farkını ortadan kaldırarak iyi bir iletişim kurulması sağlanmaktadır. Tüm bu işlemler, güvenlik ve gizlilik tedbirleriyle desteklenmekte ve müşterilerin azami derecede memnuniyeti hedeflenmektedir.

Ankara Tercüme Büroları arasında nadide bir yere sahip olan Beta Çeviri Bürosunca; ihale dosyaları hazırlanırken; gerek milli gerekse uluslararası mevzuat gereği hazırlanması gereken tüm belgeler ile mal ve hizmet alımı talep eden tarafın isteyeceği diğer belgeler zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanmaktadır. İhtiyaç duyulan tüm dokümanlar hızlı, güvenilir, gizlilik içerisinde, kaliteli ve mevzuata uygun olarak talep edilen her dilde hazırlanmaktadır: 

 • Dizi pusulası,
 • İhale onay belgesi,
 • İhale hesap cetvelleri,
 • İhaleye ilişkin şartname,
 • Sözleşme tasarısı, 
 • İhale kayıt formu,
 • İlan örneği, ilanın yapıldığına ilişkin belgeler , düzeltme ilanı ve isteklilere tebligat yazıları,
 • Düzenlenmiş ise zeyilname ve/veya açıklama ile bunların isteklilere gönderildiğine dair belgelerin,
 • İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklinin davet edildiğine dair davet yazılarının tercümeleri,
 • Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu,
 • Arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgelerin,
 • Düzenlemesi gereken standart formlar ve diğer belgelerin,
 • Başbakanlığın veya Bakanlığın iznine tabi alımlarda izin yazısı,
 • Zarf açma ve belge kontrol tutanağı,
 • Ön yeterlilik belge kontrol tutanağı,
 • Uygun olmayan belge tutanağı,
 • İsteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağı,
 • Değerlendirme sonuç tutanağı,
 • Üzerine ihale yapılan isteklinin, şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz ettiği belgelerin tamamına (ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliği gösteren; mali durum belgeleri, bilanço veya eşdeğer belgeleri, toplam ciro ve ihale konusu ile ilgili bitirdiği iş miktarı, iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesi) ait,
 • İhale komisyon kararı,
 • İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı tercümesi,

İhalelere karşı yapılacak idari başvurulara ait yönetmelik hükümlerine göre Kuruma veya Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde buna ilişkin yazışmaların tercümeleri danışmanlık kapsamında hazırlanan tercümelerden bazılarıdır. 

Yabancı dilde ihale danışmanlığı fiyatları; kullanılan dile, ihale konusuna, danışmanlık süresine, talep edilen dilde ve uzmanlık alanındaki tercüman sayısına ve tercümanlara olan talep yoğunluğuna göre değişmektedir.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Beta Ankara Çeviri Bürosu olarak, yaptığımız yabancı dilde ihale danışmanlığını; kendi alanında uzman olan tam zamanlı profesyonel kadro ile ve en uygun maliyetle sunmaktayız. Bilgi almak için lütfen bize iletişim adresimizden https://www.betaceviri.com/iletisim ulaşınız.