Ankara Kanun Çeviri Bürosu olarak hukuk alanındaki her türlü içerik için kaynak dilden hedef dile tercüme, deşifre ve altyazı hizmetlerini sunuyoruz. Hukuk alanında tercüme hizmeti verdiğimiz belgelerden bazılarını listelemek istersek;

  • Her dilde sözleşmelerin, vekaletnamelerin ve ticari anlaşmaların tercümesi
  • Sicil belgeleri, yerel ve AB mevzuatları, yönetmelikler, kanunlar ve diğer belgelerin çevirisi
  • Dava dosyalarının, mahkeme kararlarının ve beyannamelerin çevirisi
  • İhtarname tercümesi, dava dilekçe tercümesi ve mülkiyet hakları belge tercüme
  • Kişisel ve ticari iletişim alanında hukuki yazışmaların tercümesi
  • Her dilde Ülke kanunlarının çevirisi
  • Hukuk alanındaki her türlü görsel ve işitsel içeriğin deşifresi ve tercümesi