Ankara Tercüme Büroları arasında nadide bir yere sahip olan Beta Çeviri Bürosunca; ihale dosyaları hazırlanırken; gerek milli gerekse uluslararası mevzuat gereği hazırlanması gereken tüm belgeler ile mal ve hizmet alımı talep eden tarafın isteyeceği diğer belgeler zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanmaktadır. İhtiyaç duyulan tüm dokümanlar hızlı, güvenilir, gizlilik içerisinde, kaliteli ve mevzuata uygun olarak talep edilen her dilde hazırlanmaktadır: 

 • Dizi pusulası,
 • İhale onay belgesi,
 • İhale hesap cetvelleri,
 • İhaleye ilişkin şartname,
 • Sözleşme tasarısı, 
 • İhale kayıt formu,
 • İlan örneği, ilanın yapıldığına ilişkin belgeler , düzeltme ilanı ve isteklilere tebligat yazıları,
 • Düzenlenmiş ise zeyilname ve/veya açıklama ile bunların isteklilere gönderildiğine dair belgelerin,
 • İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklinin davet edildiğine dair davet yazılarının tercümeleri,
 • Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu,
 • Arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgelerin,
 • Düzenlemesi gereken standart formlar ve diğer belgelerin,
 • Başbakanlığın veya Bakanlığın iznine tabi alımlarda izin yazısı,
 • Zarf açma ve belge kontrol tutanağı,
 • Ön yeterlilik belge kontrol tutanağı,
 • Uygun olmayan belge tutanağı,
 • İsteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağı,
 • Değerlendirme sonuç tutanağı,
 • Üzerine ihale yapılan isteklinin, şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz ettiği belgelerin tamamına (ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliği gösteren; mali durum belgeleri, bilanço veya eşdeğer belgeleri, toplam ciro ve ihale konusu ile ilgili bitirdiği iş miktarı, iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesi) ait,
 • İhale komisyon kararı,
 • İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı tercümesi,

İhalelere karşı yapılacak idari başvurulara ait yönetmelik hükümlerine göre Kuruma veya Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde buna ilişkin yazışmaların tercümeleri danışmanlık kapsamında hazırlanan tercümelerden bazılarıdır.